งวด16ม.ค.55 เด่น5รอง6=>เลขท้าย3ตัวบน445
งวด16ก.พ.55 เด่น5รอง8=>เลขท้าย3ตัวบน684
งวด1มี.ค.55 เด่น3รอง7=>เลขท้าย2ตัวล่าง79
งวด16มี.ค.55 เด่น4รอง5=>เลขท้าย2ตัวบน64
งวด16เม.ย.55 เด่น5รอง6=>เลขท้าย2ตัวล่าง62
งวด2พ.ค.55 เด่น2รอง1=>เลขท้าย2ตัวบน01ท้าย2ตัวล่าง29
งวด16พ.ค.55 เด่น9รอง4=>เลขท้าย3ตัวบน418
งวด1มิ.ย.55 บนเด่น70 71 72 73 74=>เลขท้าย3ตัวบน727
งวด16มิ.ย.55 เด่น8รอง1=>เลขท้าย2ตัวล่าง51
งวด16ก.ค.55 บนเด่น 50 51 52 53 54=>เลขท้าย2ตัวบน50
งวด1ก.ย.55 เด่น9รอง7=>เลขท้าย3ตัวบน997
งวด16ก.ย.55 เด่น4รอง2=>เลขท้าย2ตัวบน43
งวด16ต.ค.55 เด่น2รอง4ล่างชุด80 81 82 83 84=>เลขท้าย2ตัวบน43ท้าย2ตัวล่าง 28
งวด1พ.ย.55 บนเด่น91 92 93 94 ล่างชุด32 34 35 36=>เลขท้าย2ตัวบน94ท้าย2ตัวล่าง 63
งวด16พ.ย.55 ล่างชุด50 51 52 53 54 =>เลขท้าย2ตัวล่าง 15
งวด1ธ.ค.55 ล่างชุด40 41 42 43 45 44 =>เลขท้าย2ตัวล่าง 43
งวด16ธ.ค.55 เด่น4รอง6=>เลขท้าย2ตัวบน24
งวด30ธ.ค.55 เด่น8รอง2=>เลขท้าย2ตัวบน58
งวด16ก.พ.56 เด่น7รอง8บนเด่น70 71 73 74 75 =>เลขท้าย2ตัวบน57
งวด1มี.ค.56 ล่างชุด70 72 73 74=>เลขท้าย2ตัวล่าง 37
งวด16มี.ค.56 ล่างชุด20 21 23 24 25=>เลขท้าย2ตัวล่าง 52
งวด1เม.ย.56 เด่น4รอง5=>เลขท้าย2ตัวล่าง53
งวด16เม.ย.56 บนเด่น40 41 42 45 46 =>เลขท้าย2ตัวบน46
งวด16พ.ค.56 เด่น2รอง1ล่างชุด60 61 62 64 65 =>เลขท้าย3ตัวบน125ท้าย2ตัวล่าง 56
งวด16มิ.ย.56 เด่น7รอง3=>เลขท้าย2ตัวบน73
งวด1ก.ค.56 ล่างชุด50 51 53 54 56=>เลขท้าย2ตัวล่าง 51
งวด16ก.ค.56 เด่น8รอง2=>เลขท้าย2ตัวล่าง 86
งวด1ส.ค.56 เด่น2รอง7=>เลขท้าย2ตัวล่าง 82
งวด16ส.ค.56 ล่างชุด20 21 23 24 26=>เลขท้าย2ตัวล่าง 20
งวด1ก.ย.56 เด่น5รอง8=>เลขท้าย2ตัวล่าง 05
งวด16ก.ย.56 เด่น3รอง5=>เลขท้าย2ตัวล่าง 63
งวด1พ.ย.56 บนเด่น01 02 03 04 =>เลขท้าย2ตัวบน04
งวด16พ.ย.56 เด่น9รอง5 บนเด่น50 51 52 53 54=>เลขท้าย3ตัวบน925
งวด1ธ.ค.56 เด่น7รอง9 =>เลขท้าย3ตัวบน795
งวด30ธ.ค.56 เด่น8รอง7 =>เลขท้าย2ตัวบน72เลขท้าย2ตัวล่าง 48

 

 
 

 

งวด16ก.พ.55เด่นประจำงวด6 ==>เลขท้าย3ตัวบน684
งวด1มี.ค.55แชมป์ชนโชคเด่น1 ==>เลขท้าย3ตัวบน518
งวด16เม.ย.55
จับคู่รวย06 15 62 87 32==>ท้าย2ตัวล่าง62
งวด16พ.ค.55
ชุดแชมป์14 18 40 48 80==>ท้าย2ตัวบน18
งวด1มิ.ย.55เด่นประจำงวด8 ==>เลขท้าย2ตัวล่าง38
งวด16ก.ค.55
เด่นประจำงวด5 ==>เลขท้าย3ตัวบน050
งวด1ก.ย.55
เด่นประจำงวด0 ==>เลขท้าย2ตัวล่าง07
งวด16ต.ค.55
เด่นประจำงวด2 ==>เลขท้าย2ตัวล่าง28
งวด1พ.ย.55เด่นประจำงวด3จับคู่รวย17 37 63 76 91==>ท้าย2ตัวล่าง63
งวด1ธ.ค.55
จับคู่รวย12 34 53 74 17==>ท้าย2ตัวล่าง43
งวด16ธ.ค.55
ชุดแชมป์23 24 49 36 67==>ท้าย2ตัวบน24
งวด16ม.ค.56
จับคู่รวย71 95 54 12 08==>ท้าย2ตัวล่าง08
งวด16ก.พ.56
เด่น2ชุดแชมป์50 92 57 78 84 42 ==>เลขท้าย3ตัวบน257
งวด16พ.ค.56
จับคู่รวย16 27 56 97 37==>ท้าย2ตัวล่าง56
งวด16มิ.ย.56
เด่น3ชุดแชมป์36 37 65 75 35 ==>เลขท้าย2ตัวบน73
งวด16ก.ค.56
จับคู่รวย16 37 58 93 86==>ท้าย2ตัวล่าง86
งวด16ส.ค.56
เด่นประจำงวด7 ==>เลขท้าย3ตัวบน327
งวด1ต.ค.56
เด่นประจำงวด8 ==>เลขท้าย3ตัวบน882
งวด1พ.ย.56
เด่นประจำงวด7 ==>เลขท้าย2ตัวล่าง47
งวด1ธ.ค.56
เด่นประจำงวด5 ==>เลขท้าย3ตัวบน795
งวด16ธ.ค.56
เด่นประจำงวด6 ==>เลขท้าย3ตัวบน767

 

 
 

 

งวด16มี.ค.55เด็ด 2 ตัว10 12 13 64 68 96==>เลขท้าย2ตัวบน 64
งวด16เม.ย.55เด็ด 2 ตัว74 75 79 24 25 62==>เลขท้าย2ตัวล่าง 62
งวด2พ.ค.55เด็ด 2 ตัว41 42 47 48 92 98==>เลขท้าย2ตัวล่าง 29
งวด1ก.ย.55เด็ด 2 ตัว95 96 97 20 21 23==>เลขท้าย2ตัวบน 97
งวด16ก.ย.55เด็ด 2 ตัว84 85 86 30 32 34 ==>เลขท้าย2ตัวบน 43
งวด1ต.ค.55เด็ด 2 ตัว24 25 92 74 75 78  ==>เลขท้าย2ตัวบน 25
งวด16ต.ค.55เด็ด 2 ตัว31 39 82 86 80 30==>เลขท้าย2ตัวล่าง 28
งวด30ธ.ค.55เด็ด 3 ตัว385 489 681 432==>เลขท้าย3ตัวบน 358
งวด2พ.ค.56เด็ด 2 ตัว54 56 58 04 60 80 ==>เลขท้าย2ตัวบน 58
งวด16พ.ค.56เด็ด 2 ตัว50 52 54 56 58 59==>เลขท้าย2ตัวล่าง 56
งวด16ก.ค.56เด็ด 2 ตัว84 86 87 35 36 37==>เลขท้าย2ตัวล่าง 86
งวด1ส.ค.56เด็ด 2 ตัว04 06 09 52 53 54==>เลขท้าย2ตัวบน 35
งวด1ก.ย.56เด็ด 2 ตัว82 87 32 36 34==>เลขท้าย2ตัวบน 23
งวด1ต.ค.56เด็ด 2 ตัว32 36 82 84 86==>เลขท้าย2ตัวบน 82
งวด16พ.ย.56เด็ด 2 ตัว21 25 73 78 75==>เลขท้าย2ตัวบน 25
งวด16ธ.ค.56เด็ด 2 ตัว24 25 29 74 75 79 ==>เลขท้าย2ตัวล่าง 79

 

 
 

 

งวด16/01/2556อ.ทองพระโขนงเด่น8-9 รางวัลที่1 820981
งวด01/02/2556อ.ทองพระโขนงเด่น5-6ล่างเด่น6-1รางวัลที่1 556566 เลขท้าย2ตัว
66
งวด16/02/2556อ.ทองพระโขนงเด่น7-8ล่างเด่น7-9ชุด90 95รางวัลที่1 368257ท้าย2ตัว
09
งวด01/04/2556อ.ทองพระโขนงล่างเด่น3-5 รางวัลที่1 571688ท้าย2ตัว
53
งวด16/04/2556อ.ทองพระโขนงล่างเด่น5-6รางวัลที่1 843846 เลขท้าย2ตัว 86
งวด02/05/2556อ.ทองพระโขนงล่างเด่น5-0ชุด57 02 07รางวัลที่1 603458 เลขท้าย2ตัว07
งวด16/05/2556อ.ทองพระโขนงเด่น5-6รางวัลที่1 687125 เลขท้าย2ตัว 56
งวด01/06/2556อ.ทองพระโขนงเด่น4-5รางวัลที่1 935489 เลขท้าย2ตัว 90
งวด16/06/2556อ.ทองพระโขนงเด่น5-6รางวัลที่1 289673 เลขท้าย2ตัว 69
งวด01/07/2556อ.ทองพระโขนงเด่น4-5รางวัลที่1 646905 เลขท้าย2ตัว 51
งวด16/07/2556อ.ทองพระโขนงเด่น8-9รางวัลที่1 566996 เลขท้าย2ตัว 86
งวด16/08/2556อ.ทองพระโขนงเด่น2-7รางวัลที่1 321327 เลขท้าย2ตัว 20
งวด01/10/2556อ.ทองพระโขนงเด่น8-9รางวัลที่1 647882 เลขท้าย2ตัว 14
งวด01/11/2556อ.ทองพระโขนงล่างเด่น4-5รางวัลที่1 739804 เลขท้าย2ตัว 47
งวด16/11/2556อ.ทองพระโขนงเด่น5-6รางวัลที่1 806925 เลขท้าย2ตัว 28
งวด01/12/2556อ.ทองพระโขนงเด่น6-7รางวัลที่1 168795 เลขท้าย2ตัว 27
งวด30/12/2556อ.ทองพระโขนงเด่น4-5รางวัลที่1 561072 เลขท้าย2ตัว 48

 

 
 

 

งวด16ก.พ.53 เด็ดเลขชุด 2-7-9-3-0==> รางวัลที่1 133707 เลขท้าย2ตัว 03
งวด1มี.ค.53 เด็ดเลขชุด 4-5-1-0-7==> รางวัลที่1 215227 เลขท้าย2ตัว 97
งวด16มี.ค.53 เด็ดเลขชุด 1-2-9-8-3==> รางวัลที่1 364222
เลขท้าย2ตัว 97
งวด1เม.ย.53 เด็ดเลขชุด 2-8-7-3-1==> รางวัลที่1 959517
เลขท้าย2ตัว 22
งวด16เม.ย.53 เด็ดเลขชุด 7-8-9-0-2==> รางวัลที่1 211743
เลขท้าย2ตัว 96
งวด2พ.ค.53 เด็ดเลขชุด 3-8-7-0-9==> รางวัลที่1 360371 เลขท้าย2ตัว 06
งวด16พ.ค.53 เด็ดเลขชุด 6-5-1-0-3==> รางวัลที่1 480012 เลขท้าย2ตัว 12
งวด16มิ.ย.53 เด็ดเลขชุด 3-2-6-7-9==> รางวัลที่1 500104
เลขท้าย2ตัว 73
งวด1ก.ค.53 เด็ดเลขชุด 8-4-3-2-5==> รางวัลที่1 480329
เลขท้าย2ตัว 68
งวด16ก.ค.53 เด็ดเลขชุด 6-9-3-5-7==> รางวัลที่1 180387
เลขท้าย2ตัว 34
งวด1ส.ค.53 เด็ดเลขชุด 8-5-4-3-2==> รางวัลที่1 210008
เลขท้าย2ตัว 10
งวด16ส.ค.53 เด็ดเลขชุด 4-3-1-2-7==> รางวัลที่1 911097 เลขท้าย2ตัว 64
งวด1ก.พ.54 เด็ดเลขชุด 5-8-6-7-3==> รางวัลที่1 610089
เลขท้าย2ตัว 55
งวด16ก.พ.54 เด็ดเลขชุด 3-4-0-1-2==> รางวัลที่1 481746 เลขท้าย2ตัว27
งวด1มี.ค.54 เด็ดเลขชุด 5-2-9-3-0==> รางวัลที่1 656037 เลขท้าย2ตัว97
งวด16มี.ค.54เด็ดเลขชุด1-7-8-6-5==>รางวัลที่1 593331 เลขท้าย2ตัว96
งวด1เม.ย.54เด็ดเลขชุด1-4-7-3-8==>รางวัลที่1 814931 เลขท้าย2ตัว01
งวด16เม.ย.54เด็ดเลขชุด5-4-6-7-0==>รางวัลที่1 825988 เลขท้าย2ตัว44
งวด2พ.ค.54เด็ดเลขชุด3-5-4-9-0==>รางวัลที่1 054136 เลขท้าย2ตัว85
งวด16พ.ค.54เด็ดเลขชุด8-2-3-7-1==>รางวัลที่1 406417 เลขท้าย2ตัว05
งวด1มิ.ย.54เด็ดเลขชุด7-0
-1-6-2-==>รางวัลที่1 562370 เลขท้าย2ตัว46
งวด16มิ.ย.54เด็ดเลขชุด1-9-8-2-6-==>รางวัลที่1 351276 เลขท้าย2ตัว88
งวด1ก.ค.54เด็ดเลขชุด7-5-6-4-3==>รางวัลที่1 622953 เลขท้าย2ตัว51
งวด16ก.ค.54เด็ดเลขชุด6-9-0-5-2==>รางวัลที่1 116556 เลขท้าย2ตัว12
งวด1ส.ค.54เด็ดเลขชุด2-4-1-3-8==>รางวัลที่1 218756 เลขท้าย2ตัว12
งวด16ส.ค.54เด็ดเลขชุด8-5-3-9-2==>รางวัลที่1 536960 เลขท้าย2ตัว62
งวด16ก.ย.54เด็ดเลขชุด8-4-5-1-2==>รางวัลที่1 731198 เลขท้าย2ตัว28
งวด1ต.ค.54เด็ดเลขชุด1-9-5-7-2==>รางวัลที่1 511052 เลขท้าย2ตัว15
งวด16ต.ค.54เด็ดเลขชุด2-3-5-4-9==>รางวัลที่1 955756 เลขท้าย2ตัว83
งวด1พ.ย.54เด็ดเลขชุด8-1-7-5-9==>รางวัลที่1 805540 เลขท้าย2ตัว54
งวด16พ.ย.54เด็ดเลขชุด9-1-5-4-6==>รางวัลที่1 997777 เลขท้าย2ตัว57
งวด1ธ.ค.54เด็ดเลขชุด9-2-8-4-5==>รางวัลที่1 408147 เลขท้าย2ตัว02 
งวด16ธ.ค.54เด็ดเลขชุด5-3-7-1-2==>รางวัลที่1 884178 เลขท้าย2ตัว21
งวด30ธ.ค.54เด็ดเลขชุด5-0-3-9-6==>รางวัลที่1 526402 เลขท้าย2ตัว65
งวด16ม.ค.55เด็ดเลขชุด2-3-0-1-7==>รางวัลที่1 451445 เลขท้าย2ตัว81
งวด1ก.พ.55เด็ดเลขชุด9-2-1-8-6==>รางวัลที่1 320605 เลขท้าย2ตัว32
งวด16ก.พ.55เด็ดเลขชุด7-8-0-9-3==>รางวัลที่1 648684 เลขท้าย2ตัว18
งวด1มี.ค.55เด็ดเลขชุด3-0-5-1-4==>รางวัลที่1 222518 เลขท้าย2ตัว79
งวด16มี.ค.55เด็ดเลขชุด6-7-2-9-3==>รางวัลที่1 607064 เลขท้าย2ตัว08
งวด16เม.ย.55เด็ดเลขชุด0-9-6-7-3==>รางวัลที่1 583470 เลขท้าย2ตัว62
งวด2พ.ค.55เด็ดเลขชุด3-6-1-7-4==>รางวัลที่1 889501 เลขท้าย2ตัว29
งวด16พ.ค.55เด็ดเลขชุด9-4-7-2-1==>รางวัลที่1 814418 เลขท้าย2ตัว31

 

 
 

 

งวด1ก.ค.53วิ่ง 2 วิ่ง 8==>ท้าย 3ตัวบน239

งวด16ก.ค.53วิ่ง 8 วิ่ง 0==>ท้าย 3ตัวบน387

งวด1ส.ค.53วิ่ง 0 วิ่ง 8==>ท้าย 3ตัวบน008

งวด16ก.ย.53วิ่ง8 วิ่ง 2==>ท้าย 3ตัวบน422

งวด16พ.ย.53วิ่ง1 วิ่ง 9==>ท้าย 3ตัวบน993

งวด16ธ.ค.53 วิ่ง9 วิ่ง 0==>ท้าย 3ตัวบน380

งวด30ธ.ค.53 วิ่ง6 วิ่ง 2==>ท้าย 3ตัวบน112

งวด16ม.ค.54วิ่ง1 วิ่ง 2==>ท้าย 3ตัวบน062

งวด1ก.พ.54วิ่ง0 วิ่ง9==>ท้าย 3ตัวบน089

งวด1มี.ค.54วิ่ง0 ==>ท้าย 3ตัวบน037

งวด1เม.ย.54วิ่ง1 ==>ท้าย3ตัวบน931

งวด2พ.ค.54วิ่ง3 ==>ท้าย3ตัวบน136

งวด1มิ.ย.54วิ่ง3 ==>ท้าย3ตัวบน370

งวด1ก.ค.54วิ่ง9 ==>ท้าย3ตัวบน953

งวด16ก.ค.54วิ่ง5 ==>ท้าย3ตัวบน556

งวด16ส.ค.54วิ่ง6 ==>ท้าย3ตัวบน960

งวด1ก.ย.54วิ่ง3 ==>ท้าย3ตัวบน533

งวด1ต.ค.54วิ่ง5 ==>ท้าย3ตัวบน052